Punjabi Quizzes For Class 7

Punjabi Quizzes For Class 7

/10
19 votes, 2.4 avg
1195
Created on

Punjabi Quiz For Class 7

ਪਾਠ - 1
ਵਣਜਾਰਾ
(ਕਵਿਤਾ)

1 / 10

ਵਣਜਾਰਾ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?

2 / 10

ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ?

3 / 10

ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ?

4 / 10

ਅਕਲਮੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

5 / 10

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

6 / 10

ਘਿਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ?

7 / 10

ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

8 / 10

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

9 / 10

ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

10 / 10

ਜੰਗਲ-ਜੰਗਲ ਬਸਤੀ-ਬਸਤੀ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Your score is

0%

Please rate this quiz