Punjabi Quizzes For Class 6

Punjabi Quizzes For Class 6

/10
12 votes, 3.6 avg
644
Created on

Punjabi Quiz For Class 6

ਪਾਠ - 1
ਤਿਰੰਗਾ

1 / 10

ਸਾਵਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ?

2 / 10

ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

3 / 10

ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?

4 / 10

ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ?

5 / 10

ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

6 / 10

ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?

7 / 10

ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

8 / 10

'ਵਿਕਾਸ' ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

9 / 10

'ਬਾਣਾ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ?

10 / 10

ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ?

ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Your score is

0%

Please rate this quiz