Punjabi Quizzes For Class 10

Punjabi Quizzes For Class 10

/15
15 votes, 3.3 avg
1130
Created on

Punjabi Quiz For Class 10

ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ-

1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

2. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

1 / 15

'ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲੁ' ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ?

2 / 15

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

3 / 15

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ?

4 / 15

'ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲੁ' ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

5 / 15

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ?

6 / 15

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ :-

7 / 15

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

8 / 15

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਤੇ ਖਿਡਾਵੀ ਕੌਣ ਹੈ?

9 / 15

'ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲੁ' ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ:-

10 / 15

'ਸ਼ਬਦ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ' ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

11 / 15

'ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

12 / 15

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ?

13 / 15

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ' ਅਨੁਸਾਰ "ਭੰਡ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

14 / 15

'ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ' ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

15 / 15

'ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ' ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਿਹੋਂ ਜਿਹੇ ਹਾਂ?

ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Your score is

0%

Please rate this quiz