Punjabi Quizzes For Class 9

Punjabi Quizzes For Class 9

/10
19 votes, 4 avg
892
Created on

Punjabi Quiz For Class 9

ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ
ਕੱਲੋ
(ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ)

1 / 10

ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ?

2 / 10

ਕੱਲੋ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਗਾਤ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ?

3 / 10

ਕੱਲੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਰ ਹਨ?

4 / 10

ਲੇਖਕ ਕੱਲੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?

5 / 10

ਕੱਲੋ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?

6 / 10

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ?

7 / 10

ਲੇਖਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ?

8 / 10

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

9 / 10

'ਕੱਲੋ' ਕੌਣ ਸੀ?

10 / 10

ਕੱਲੋ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Your score is

0%

Please rate this quiz